GDPR - NÁLEPKY PROTI NÁRAZOM VTÁKOV DO SKLA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GDPR

Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov
podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 
A) Ten, kto žiada súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je prevádzkovateľ internetových obchodov umiestnených na portáloch maketyvtakov.sk, maketydatlov.sk, nalepkyprotinarazom.sk a prevtaky.sk (ďalej len ako “eshop“), spoločnosť ORNIS, zapísaná v OR OS Trenčín pod vložkou číslo 39336/R (IČO: 52830705) s miestom podnikania Halalovka 2392/20, telefonický kontakt: 0911 109 955, e-mailová adresa: ornis@ornis.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ").
 
B) Ten, kto poskytne súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je návštevníkom portálu nakupujúceho prostredníctvom eshopu (ďalej len "kupujúci").
 
C) Zodpovednou osobou za spracovanie a bezpečné uchovanie osobných údajov je v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. Mgr. Radovan Jambor, PhD.  Zodpovednou  osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa.
 
Podmienky, rozsah a účel súhlasu
 
1. Kupujúci pri svojej návšteve portálu a jeho ďalšom používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 4. Kupujúci preto výslovne súhlasí so:
· spracovaním osobných údajov
· použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 3
Súhlas kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom objednávky a trvá po dobu dvoch rokov, ak ho kupujúci nezruší alebo nezablokuje odvolaním.
 
2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením objednávky, kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 
3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru. Na reklamné účely sa osobné údaje nevyžadujú a nevyužívajú.
 
4. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:
· meno a priezvisko,
· bydlisko alebo sídlo,
· emailová adresa,
· telefonický kontakt, a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.
· IČO, DIČ, IČDPH
 
5. Rozsah poskytnutých údajov je v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Podľa § 8 uvedeného zákona je ich rozsah primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Na žiadnom z portálov prevádzkovateľa sa kupujúci neregistruje a nevytvára si žiadne logy.
 
6. Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje druhá hlava Zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) blokovanie alebo likvidáciu všetkých osobných údajov, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 
7. Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 
8. Kupujúci má možnosť odvolať súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov kedykoľvek odo dňa poskytnutia osobných údajov a to vyplnením formulára, na portáli predávajúceho, označeného ako „Odvolanie súhlasu“.  
 
9. Žiadny z poskytnutých osobných údajov nie je prenosný, teda nebude poskytnutý tretej strane alebo inej osobe akou je Zodpovedná osoba.  
10. Poskytnuté údaje nebudú umiestnené ani spracované v žiadnej elektronickej alebo inej databáze či na akomkoľvek médiu alebo v akejkoľvek forme. Prevádzkovateľ ich použije výhradne v súlade s ods. 3 a to ako súčasť objednávky, faktúry a adresy zadanej do ePodacieho hárku na portáli eph.posta.sk. Nový záznam osobných údajov prevádzkovateľ uvedie do prevádzkového denníka, ktorý má výhradne neelektronickú podobu. 
 
Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6. 2020.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky